Pravno svetovanje

Na področju pravnega sektorja opravljamo naslednje storitve:
 • sestava kupoprodajnih, najemnih in drugih pogodb
 • vpisi lastnikov v zemljiško knjigo
 • prenosi lastninske pravice na nepremičninah
 • ustanovitev služnosti in vpisi služnosti v zemljiško knjigo
 • etažne delitve večjih in manjših stavb
 • razdelitev solastnine med solastniki (vse v zvezi s solastnino)
 • sodni postopki po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določitvi pripadajočega zemljišča k stavbam (ZVEtL)
 • postopki po Zakonu o kmetijskih zemljiščih za prodajo/promet kmetijskih zemljišč in gozdov (predpisani postopki pred upravno enoto, postopki za predkupne pravice in predkupne upravičence)
 • urejanje razmerij med sosedi
 • odkup skupnih prostorov in skupnih delov stavbe (vključno s potrebnimi geodetskimi storitvami)
 • urejanje razmerij med lastniki in upravnikom
 • urejanje medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki
 • pridobitev soglasij za promet z nepremičnino
 • postopek za izbris stare hipoteke iz zemljiške knjige
yoga1